فیلد های ستاره دار الزامی میباشند

فرم ارزیابی اولیه موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر

اطلاعات فردی


سوابق تحصیلی


سوابق کاری


دارایی


آشنایی با زبان انگلیسی


در صورتی که مدرک شما آیلتس میباشد نمرات خود را به تفکیک وارد کنید:

مشخصات همسر 


تحصیلات همسر 


سوابق کاری همسر


دارایی همسر


آشنایی با زبان انگلیسی


در صورتی که مدرک همسر شما آیلتس میباشد نمرات را به تفکیک وارد کنید :

اطلاعات آشنایان شما 


متقاضیان ویزای تحصیلی


روادید


اطلاعات تماس